Saturday, August 6, 2011

KESALAHAN‐KESALAHAN DI BAWAH AKTA KASTAM 1967

         KESALAHANKESALAHAN DI BAWAH AKTA KASTAM 1967 (AKTA 235)

Bil
Seksyen
Kesalahan
Hukuman
1
44
(1) Jika manamana vesel berapungan dalam perairan wilayah dan apabila diperiksa didapati membawa barangbarang yang dikenakan duti apabila diimport atau barangbarang daripada suatu kelas di mana pengimportannya dilarang, nakhoda dan tiaptiap anggota kru vesel itu adalah dianggap, sehingga dibuktikan sebaliknya, sebagai telah mengimport barangbarang tak berkastam atau barang-barang larangan, mengikut manamana yang berkenaan.
(2) Jika manamana vesel berapungan dalam perairan wilayah dan apabila diperiksa didapati tidak membawa barangbarang yang disebut dalam subseksyen (1), vesel itu hendaklah dianggap, sehingga dibuktikan sebaliknya, sebagai terapungpung bagi maksud menerima barangbarang berduti yang mana duti eksport telah tidak dibayar ke atasnya atau barangbarang larangan yang dieksport berlawanan dengan suatu larangan dan nakhoda dan tiaptiap anggota kru vesel itu adalah melakukan kesalahan terhadap Akta ini.
Seksyen 138 – Denda tidak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun atau keduaduanya.
2
49
(1) Tiada barangbarang berduti apabila diimport atau dieksport atau barang barang larangan boleh dibawa dalam manamana pesawat tempatan kecuali dengan kebenaran Ketua Pengarah Kastam.
Seksyen 2 – pesawat tempatan ertinya manamana jong, tongkang, perahu, kumpit atau vesel lain yang sama jenis, dan manamana vesel stim atau bermotor di bawah 75 tan bersih berdaftar.
Seksyen 138 – Denda tidak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 5 tahun atau keduaduanya.
3
133(1)(a)
Membuat, secara lisan atau bertulis, atau menandatangani apaapa akuan, perakuan atau dokumen lain yang dikehendaki oleh Akta ini yang tidak benar atau
tidak betul dalam apaapa perkara.
Denda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau keduaduanya
4
133(1)(b)
Membuat, secara lisan atau bertulis, atau menandatangani apaapa akuan atau dokumen yang dibuat bagi pertimbangan pegawai kastam berkenaan apaapa permohonan yang disampaikan kepadanya, yang tidak benar atau tidak betul dalam apaapa perkara.
sama
5
133(1)(c)
Melancung atau memalsu atau mengguna, apaapa dokumen yang di pelancung atau dipalsukan, yang adalah atau mungkin dikehendaki di bawah Akta ini atau apaapa dokumen yang diguna dalam transaksi apaapa urusan atau perkara berhubungan dengan kastam.
sama
6
133(1)(d)
Secara fraudan menukar apaapa dokumen, atau melancung meterai, tandatangan, kependekan atau tanda lain kepunyaan, atau digunakan oleh, manamana pegawai kastam bagi penentusahan apaapa dokumen atau bagi memperolehi apaapa barabgbarang atau apaapa maksud lain dalam perjalanan urusan berhubungan dengan kastam.
sama
7
133(1)(e)
Gagal membuat akuan berkenaan barangbarang berduti yang diimport atau dieksport.
sama
8
135(1)(a)
Mengimport atau mengeksport apaapa barangbarang tak berkastam atau apa-apa barangbarang larangan berlawanan dengan sesuatu larangan sama ada barangbarang berkenaan itu dikapalkan, diturunkan dari kapal, dihantarserah atau tidak.
(i) dalam hal barangbarang yang termasuk dalam suatu kelas barangbarang yang dinyatakan dalam satu perintah yang dibuat dalam seksyen
11(1)(aa) kesalahan pertama boleh dikenakan denda tidak lebih daripada 10 kali ganda amaun duti kastam dan tidak lebih daripada 20 kali ganda amaun duti kastam atau penjara tidak lebih daripada 3 tahun atau keduaduanya.
(bb) kesalahan kedua atau kemudiannya denda tidak lebih 20 kali ganda amaun duti kastam dan tidak lebih daripada 40 kali ganda amaun duti kastam atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya.
(ii) dalam barangbarang tak berkastam, barangbarang itu bukan yang berduti atau dilarang, boleh denda tidak lebih dua kali ganda nilai barangbarang itu atau RM10,000 yang mana satu amaun yang lebih besar.
(iii) dalam hal barangbarang larangan
(aa) kesalahan pertama bertanggungan dengan denda tidak lebih 10 kali ganda nilai barang-barang itu dan tidak lebih daripada 20 kali ganda nilai barangbarang itu atau penjara tidak lebih 3 tahun atau keduaduanya; dan
(bb) kesalahan kedua atau kemudiannya didenda tidak kurang daripada 20 kali ganda nilai barang-barang dan tidak lebih daripada 40 kali ganda nilai barangbarang atau penjara tidak lebih 5 tahun atau keduaduanya.
9
135(1)(b)
Mengapalkan, menurunkan dari kapal, menghantarserah atau membantu atau terlibat dalam mengapalkan, menurunkan dari kapal atau menghantarserahkan apaapa barang–barang tak berkastam atau apaapa larangan berlawanan dengan sesuatu larangan.
sama
10
135(1)(c)
Dengan menyalahi undangundang memindah atau mengeluarkan atau denganapaapa cara membantu atau terlibat dalam memindah atau mengeluarkan apa-apa barangbarang daripada kawalan kastam dengan menyalahi undangundang.
sama
11
135(1)(d)
Dengan disedarinya melindungi, menyimpan, menyembunyi atau mempunyai dalam milikannya atau membenarkan, membiarkan, menyebabkan atau mendapatkan untuk dilindungi, disimpan atau disembunyi, apaapa barangbarang tak berkastam atau barang larangan.
sama
12
135(1)(e)
Yang dalam apaapa cara dengan disedarinya terlibat dalam mengangkut, memindah, mendeposit atau berurusan dengan apaapa barang berduti, tak berkastam atau larangan dengan niat menfraud Kerajaan terhadap apaapa duti ke atasnya, atau mengelak daripada manamana peruntukan Akta ini atau mengelak daripada apaapa larangan yang terpakai bagi barangbarang itu.
sama
13
135(1)(f)
Selaku penumpang atau orang lain, yang didapati mempunyai dalam bagasinya atau pada dirinya atau selainnya dalam milikannya, apaapa barang berduti atau larangan, selepas menafikan bahawa dia mempunyai apaapa barangbarang berduti atau larangan dalam bagasinya atau pada dirinya atau selainnya dalam milikannya.
sama
14
135(1)(g)
Yang dalam apaapa cara dengan disedarinya terlibat dalam apaapa pengelakan fraudan atau cuba mengelak dengan fraudan apaapa duti kastam, atau dalam pengelakan atau percubaan mengelakkan apaapa larangan import atau eksport.
sama
15
136(a)
Menyerang atau menghalang manamana pegawai kastam atau pengkhidmat awam lain atau manamana orang yang bertindak bagi menolong atau membantunya atau diambil berkerja dengan sempurnanya bagi pencegahan penyeludupan, ketika menjalankan tugasnya atau ketika menyita apaapa barangbarang yang boleh disita di bawah Akta ini.
(i) Sabitan pertama – Dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau didenda tidak melebihi RM10,000 atau keduaduanya
(ii) Sabitan kedua atau kali kemudiannya – penjara tidak 5 tahun atau didenda tidak lebih RM20,000 atau keduaduanya.
16
136(b)
Membebas atau cuba membebaskan apaapa barangbarang, atau menyebabkan untuk dibebaskan, apaapa barang yang telah disita dengan sempurnanya.
sama
17
136(c)
Sebelum atau selepas apaapa penyitaan menebuk, memecah atau selainnya memusnahkan apaapa bungkusan atau barangbarang untuk menghalangnya
daripada disita atau untuk menentukan bungkusan atau barangbarang itu tidak
disita.
sama

1 comment:

Anonymous said...

boleh saya tahu akta-akta kastam dalam bahasa malaysia? terima kasih.

email : yusrizaothman@gmail.com