Monday, February 7, 2011

ENGLISH-MALAY LEGAL TERMS GLOSSARY [Alphabet p-t]

English – Malay Glossary of Terms Commonly Used In The Court Proceedings

Alphabet p-t

parent company

syarikat induk

parent or guardian to enter bond to exercise proper care and guardianship

ibu bapa / penjaga terikat dengan bon jaminan untuk menjalankan penjagaan dan kawalan yang sempurna

Parents Maintenance Tribunal

Tribunal Penyaraan Ibu Bapa

parents’ liability

liabiliti / kewajipan ibu bapa

ibu bapa tidak bertanggungjawab untuk tort anak-anak mereka, tetapi mereka mungkin bertanggungjawab ke atas kecuaian sendiri kerana kegagalan mengawal / melatih anak-anak yang boleh menyebabkan kanak-kanak melakukan kerosakan terhadap orang lain.

pari passu

pari passu

dengan langkah yang sama

part payment

bayaran sebahagian / separa

part performance

perlaksanaan separa

partial incapacity

ketidaklayakan separa

partial loss

kerugian / kehilangan separa

partial verdict

keputusan terbahagi / berat sebelah

party and party costs

kos pihak ke pihak

pass

memberikan / menjatuhkan

pass judgment

memberikan hukuman

pass sentence

menjatuhkan hukuman (menentu dan mengumumkan hukuman secara rasmi)

passport

pasport

patent

Paten

jamin hak / pemberian hak eksklusif untuk menggunakan sesebuah rekaan.

patent law

undang-undang paten

patentee

pemilik paten (seseorang yang telah diberikan sesuatu paten)

paternity

berkaitan dengan kebapaan

patient

pesakit

pay

bayar

pay by instalment

bayar secara ansuran

pay in advance

bayaran terdahulu

payment

bayaran

payment in arrears

bayaran hutang tertunggak

payment in full

bayaran penuh

payment in lieu

bayaran sebagai ganti

payment notice

notis pembayaran

pecuniary

pekuniari / kewangan

pecuniary donation

pendermaan kewangan

pecuniary legacy

legasi kewangan

pecuniary loss

kerugian / kehilangan / pekuniari wang

pecuniary malfeasance

perlakuan yang yang tidak mengikut undang-undang yang berkaitan dengan kewangan

pecuniary offence

kesalahan jenayah berkaitan dengan wang

pecuniary punishment

hukuman pekuniari / kewangan

penal code

penal / kanun kesiksaan

penal jurisprudence

kanun / pidana / penal yang berkenaan dengan hukum

penal law

undang-undang penal / kanun / hukum pidana

penal practice

amalan penal / kanun

penal provision

peruntukan penal / kanun

penal sentence

hukuman penal / kanun

penal statute

statut penal / kanun

statut yang mewujudkan kesalahan jenayah atau menetapkan penalti yang boleh dikuatkuasakan dalam prosiding sivil

penal treatment

hukuman / syarat-syarat / berkenaan hukuman penal / kanun

penalty

penalti / hukuman

penalty for life

penalti / hukuman seumur hidup

pending appeal

rayuan yang masih berjalan

pending matter

perkara yang masih berjalan

pending trial

masih dibicarakan/ perbicaraan dan keputusannya masih tergantung

per

menerusi / melalui

per annum

setiap tahun / setahun

per mensam

setiap bulan / sebulan

per se

dengan sendirinya

percurian

menerusi / melalui mahkamah

peremptory

muktamad

peremptory mandamus

perintah mandamus / muktamad

peremptory writ

writ muktamad

performance

perlaksanaan

performance by accord and satisfaction

perlaksanaan menerusi persetujuan dan penyelesaian

performance of debt

perlaksanaan hutang

perincuriam

perincuriam

menerusi / melalui kekurangan pemeliharaan

perinfortunium

perinfortunium

menerusi / melalui kemalangan

periodical audit

mengaudit / memeriksa akaun (kira-kira) berkala

perjured witness

saksi yang berbohong

perjury

sumpah bohong

permanent

tetap

permanent resident

penduduk / pemastautin tetap

perpetual succession

kekal turun-temurun

personal assets

aset peribadi

personal characteristics

ciri-ciri peribadi

personal chattel

catel / barang-barang sendiri

personal injury claim

tuntutan bagi kecederaan diri

personal property

harta benda peribadi / persendirian

personal protection order

perintah perlindungan diri

personal service

perkhidmatan peribadi

personal violence

kekejaman peribadi

persuasive precedent

proses yang mana para hakim mematuhi penetapan kes-kes terdahulu apabila terdapat fakta-fakta dan perkara undang-undang yang serupa

perverse verdict

keputusan bertentangan

perversion of truth

kesalahan / pemutarbelitan / perbuatan sumbang

petition

petisyen / permohonan

petition for probate

petisyen / permohonan untuk probet

petition of appeal

petisyen rayuan

petition of mercy

petisyen keampunan

petition of right

petisyen hak

petitioner

pempetisyen

petty average

bayaran perkidmatan yang dibayar oleh kapten kapal

physical incapacity (mental incapacity)

ketidaklayakan secara jasmani / fizikal (mental)

physical possession

pemilikan secara fizikal

piracy

cetak rompak

place of detention

tempat tahanan

plea of duress

rayuan dures

plea of guilty

pengakuan bersalah

plea of mitigation

rayuan peringanan (untuk meringankan hukuman)

plead for leniency

memohon keringinan

pleading

pliding

pernyataan bertulis yang formal dalam sesuatu tindakan sivil yang diserahkan oleh setiap pihak terhadap yang satu lagi.

police

polis

police power

kuasa polis

policy matter

perkara / hal yang belum selesai

policy-making body

badan / lembaga penggubal polisi / dasar

political asylum

suaka politik

poor visibility

penglihatan yang kabur

possess

milik

possess landed property

memiliki hartanah

possession

pemilikan

possessor

pemilik

possessory right

hak pemilikan

post-mortem

post-mortem

selepas kematian

post-mortem examination

pemeriksaan post-mortem

pemeriksaan bedah siasat selepas kematian

potential defendant

saksi dalam siasatan mahkamah koroner yang boleh didakwa sebagai defendan jika terbukti kesalahannya dalam kemalangan / kecuaian tersebut.

power

kuasa

power of attorney

surat kuasa peguam bela

power of procuration

pemerolehan kuasa

practice

amalan

practice law

amalan undang-undang

practice of advocacy

amalan kepeguaman

practising certificate

sijil amalan

praecipe

praecipe

kekata Latin bermaksud “perintah”.

Ia adalah dokumen mahkamah yang mana satu pihak menulis butiran sesuatu dokumen (contohnya saman).

preamble

pendahuluan

precaution

berjaga-jaga

precedence

didahului

precedent

contoh / teladan

preferential treatment

layanan utama / istimewa / memberi keutamaan

pregnant woman

wanita hamil

prejudicial

memudaratkan

preliminary

awal

preliminary hearing

perbicaraan awal

preliminary inquiry

siasatan awal

preliminary issue

isu awal

premature determination

penentuan / penetapan pramasa / pramatang

premeditated

yang telah dirancang terlebih dahulu

premeditated murder

pembunuhan yang dirancang terlebih dahulu

premise

berdasarkan

premises

premis / kawasan

prerogative of mercy

hak pengampunan

press

cetak

presumption

anggapan

presumption of death

anggapan kematian

presumption of fact

pengandaian / anggapan fakta

presumption of law

anggapan undang-undang

presumption of life

anggapan kehidupan

presumption of marriage

anggapan / andaian perkahwinan / pernikahan yang dibenarkan / diperlukan / diwujudkan oleh undang-undang

presumptive evidence

keterangan andaian

pre-trial conference

persidangan sebeum perbicaraan

prevailing practice

amalan masa kini

prevention of corruption act

akta pencegahan rasuah

preventive detention

tahanan / penahanan menghalang

previous offence

kesalahan sebelumnya / terdahulu

prima facie

prima facie

pada penampilan awal / zahirnya / sekilas pandang

prima facie case

kes prima facie/ pada penampilan awal / zahirnya/ sekilas pandang

prima facie evidence

keterangan / bukti prima facie pada penampilan awal / zahirnya / sekilas pandang

Primary Dispute Resolution Centre (PDRC)

Pusat Penyelesaian Pertelingkahan Utama (PDRC)

principal tenant

penyewa utama

principle of equality

prinsip / dasar sama rata

prison sentence

hukuman penjara

prisoner under sentence of death

banduan di bawah hukuman mati

private law

undang-undang privet

private property

harta benda privet

privileged communication

perhubungan istimewa

privity of contract

mengetahui mengenai kontrak yang dibuat

privy council

majlis privi

probability

kebarangkalian

probate

probet / sijil pengesahan wasiat

probate court

mahkamah probet

probate of codicil

probet kodisil

kesahihan oleh mahkamah terhadap penambahan ke atas wasiat untuk memperbetulkan / menjelaskan / mengubah terma-terma yang terkandung dalam wasiat tersebut.

probation

probesyen / masa percubaan

probation order

perintah probesyen

probation with or without hostel stay

probesyen berserta / tanpa penginapan di asrama

probationer

pesalah yang diberikan probesyen

probative

sesuatu yang terbukti

problem

masalah

problem child

anak bermasalah

procedural

prosedur / tatacara

procedural grounds

dasar-dasar prosedur / tatacara

procedural law

undang-undang prosedur

procedural matter

perkara / hal berkenaan sesuatu dasar

procedure

prosedur / tatacara

procedure of verification

tatacara pengesahan

proceedings

prosiding / perbicaraan

proceedings in personam

perbicaraan in personam

perbicaraan untuk pelepasan / hukuman ke atas seseorang.

proceedings in rem

perbicaraan in rem

perbicaraan bertentangan / berkenaan dengan sesuatu tanpa rujukan kepada pihak yang terbabit.

process

proses

procuration

pemerolehan

procuration of women

pemerolehan wanita untuk pelacuran

professional misconduct

salah laku dalam profesion / pekerjaan

profit and loss account

akaun / kira-kira untung dan rugi

prohibit

larang

prohibition

larangan

prohibition order

perintah pelarangan

promise

janji

promisee

orang yang dijanjikan

proof

bukti

proof of will

pensijilan wasiat

property

harta benda

proprietor

pemilik

proprietorship

hak milikan

pros and cons

buruk dan baik

prosecution

pendakwaan

prosecution witness

saksi bagi pihak pendakwa

prosecutor

pendakwa

prostitute

pelacur

prostitution

pelacuran

provision

peruntukan

provisional order

perintah sementara

provisional quality certificate

perakuan mutu sementara

provocation

provokasi / bangkitan

public auction

lelong awam

public audit

mengaudit / memeriksa akaun (kira-kira) awam

public bidding

pembidaan awam

public law

undang-undang awam

public property

harta benda awam

public prosecutor

pendakwa raya

puisne

kedudukan / pangkat lebih rendah

puisne judge

hakim biasa di mahkamah tinggi

pulverised

pelumatan / melumatkan / menghaluskan

punishment

hukuman

punitive

punitif / yang membebankan

punitive damages

ganti rugi punitif / membebankan

put question

mengemukakan soalan

putative father

bapa sangkaan / yang dianggap / yang disangka

qualified acceptance

penerimaan terbatas

qualified title

hak milik bersyarat

quantum

kuantum

bilangan / jumlah yang dapat dihitung / ditetapkan

quantum meruit

kuantum meruit

(sila rujuk pada quasi-contract)

quantum of damages

kuantum ganti rugi

quasi

kuasi

  1. sebahagian / separa
  2. seolah-olah / kononnya

quasi– judicial capacity

keupayaan kuasi-kehakiman

fungsi yang seakan-akan fungsi kehakiman dalam memutuskan pertikaian dan memastikan faktanya dan sebarang undang-undang yang relevan tetapi berbeza kerana ia bergantung sepenuhnya pada amalan budi bicara eksekutif dan bukannya penggunaan undang-undang

quasi-contract

kuasi kontrak

satu bidang undang-undang meliputi kes seseorang yang telah menjadi kaya atas kesusahan orang lain di bawah obligasi quasi ex contractu untuk mengembalikannya. Dalam kebanyakan kes kuasi kontrak, pihak defendan telah menerima faedah daripada plaintif sendiri.

quasi-judicial

kontrak kehakiman

quasi-liquidation

kontrak likuidasi / pencairan

question

soalan

question of law

persoalan undang-undang

question of liability

persoalan tentang liability

question of order

persoalan perintah

questionable

boleh dipersoalkan

questionable conduct

kelakukan yang boleh dipersoalkan / meragui

questionable person

orang yang boleh dipersoalkan/ diragui

questionable statement

pernyataan yang boleh dipersoalkan / meragui

ran into a skid

mengakibatkan kenderaan tergelincir

read law

mempelajari undang-undang

real chattel

catel / barang-barang nyata

real estate (property)

hartanah / harta pusaka / harta benda

real property

harta benda termasuk bangunan / tanah / tanaman / sumber lain yang tak boleh alih dan kekal di sesuatu tempat.

realization of property

pencapaian harta benda

reasonable excuse

alasan munasabah

rebuttal presumption

anggapan boleh dipatahkan

receivership

jawatan pemegang amanah raya

reconciliation

perdamaian

recover

pulih

recover damages

memulihkan kerugian

recoverable

dapat dipulih kembali

recovery

pemulihan

redeem

tebus

redeem a mortgage

menebus gadai janji

redemption

penebusan

redress

tebus rugi

reexamine

pemeriksaan semula

referee

refri / pengadil

Reformative Training Centre (RTC)

Pusat Lathihan Pemulihan (RTC)

register of death

catatan kematian

rehabilitative measures

tindakan pemulihan

reject on procedural

ditolak berdasarkan prosedur / tatacara

relation by blood

perhubungan kekeluargaan

relation by marriage

perhubungan melalui perkahwinan

relation(s)

pertalian / perhubungan

release from an obligation by a mutual agreement

dibebaskan daripada kewajipan melalui persetujuan bersama

relevant

relevan

relevant evidence

keterangan / bukti relevan

remain silent

memilih untuk berdiam diri

remission of sentence

pengurangan hukuman

remote

terpencil

remote cause

kausa / tindakan luar dugaan

remote damages

ganti rugi / kerosakan terpencil

renunciation

melepaskan hak

repatriation

repatriasi

kepulangan seseorang dari negara asing ke tanah airnya secara sukarela

reply

jawapan

representative

wakil

res

res

kekata Latin bermaksud “benda”

res integra

res integra

kekata Latin bermaksud keseluruhan sesuatu(benda) yang pernah disentuh. Dari segi hukum, ia adalah sesuatu perkara undang-undang yang masih belum diberi keputusan dan “tidak disentuh oleh sebarang diktum atau keputusan”.

res ipsa loquitar

res ipsa loquitar

benda itu memaklumkan sendiri

res judicata

res judicata

perkara itu sudah diputuskan

reserve bank

bank rizab

reserve currency

mata wang rizab

resettlement accomodation

penempatan semula kediaman

resident

penduduk / pemastautin

residual property

baki harta benda

respondent

responden

responsibility

tanggungjawab

restitutio in integrum

restitutio in integrum

pengembalian kepada keadaan asal

restitutio in integrum of conjugal rights

restitutio in integrum suami-isteri

mengembalikan hak suami isteri

restitution

pengembalian harta kepada pemilik / orang yang berhak

restitution of conjugal rights

mengembalikan hak suami-isteri

restraining order

perintah penahanan / pengawalan / penyekatan

restraint

sekatan / penyekatan

restraints of marriage

penyekatan perkahwinan / pernikahan

restriction order

perintah pembatasan

reversal

pembalikan

reversal of judgment

pembalikan penghakiman

reversionary

kembalian

reversionary lease

pajakan kembalian

review

kajian semula

right of abatement

hak pemberhentian dibatalkan

right of appeal

hak rayuan

right of audience

hak pertemuan

right of claim

hak tuntutan

right of monopoly

kuasa monopoli

right of property

hak ke atas harta benda

right of recourse

hak meminta bantuan

right of recovery

hak untuk pemulihan

right of reply

hak jawapan

right of search

hak memeriksa / mencari

right of self-defence

hak mempertahankan diri

right of succession

hak pewarisan

right(s)

hak

risk of loss

risiko kerugian / kehilangan

robber

perompak

robbery

perompakan

rule of court

peraturan mahkamah

rule of evidence

peraturan bukti

rule of law

pedaulatan undang-undang

rule of order

peraturan perintah

rule of practice

amalan peraturan / peraturan amalan

rule of procedure

peraturan prosedur / tatacara

rule of survivorship

peraturan pengekalan / penakatan

rule(s)

peraturan

rules of law

peraturan undang-undang

ruling

keputusan / perintah / arahan

runner

kaki

running down case

kes pelanggaran

safe

selamat / keselamatan

safe conduct

surat menjamin keselamatan dalam perjalanan

safe-keeping

disimpan dengan selamat

sample

sampel / contoh

sanction

sanksi / persetujuan / izin / kebenaran

sanction of marriage

sanksi perkahwinan

satisfy

lunas / selesai / yakin

satisfy debt (creditor)

melunaskan / menyelesaikan (hutang)

satisfy the court

meyakinkan mahkamah

savings in legal costs and time

penjimatan kos guaman dan masa

search

pencarian / geledah / periksa

search warrant

waran geledah / penyelidikan / pencarian

search without warrant

menggeledah tanpa waran

secret matter

perkara / hal / atur cara rahsia

security

sekuriti / cagaran / keselamatan

security of tenure

jaminan pemegangan

sedition

hasutan

seditious intention

niat bersifat hasutan

seditious libel

libel bersifat menghasut

seduction

godaan

seizable offence

kesalahan yang boleh ditangkap

seizure

penyitaan

self-defence

mempertahankan diri

sentence

hukuman

sentence one to be hanged

menjatuhkan hukuman gantung sampai mati

sentence one to the gallows

menjatuhkan hukuman mati dengan cara digantung

separation

pemisahan / pengasingan

serious and wilful misconduct

salah laku serius dan sengaja

serve a summons

menyampaikan saman

service

servis / perkhidmatan

service of legal process

penyampaian / penyerahan proses perundangan

service of order

penyampaian servis

settlement

penyelesaian

settlement judge

hakim yang menyelesaikan (kes)

severance

pemisahan

sexual desire

keinginan / hasrat nafsu berahi

sexual intercourse

persetubuhan seks

sexual offence

kesalahan seks

sham

palsu / pura-pura

sham defence

pembelaan palsu

sham plea

rayuan palsu

share balance

baki / bahagian / imbangan syer

shipping law

undang-undang perkapalan

shoplifting

mencuri barang kedai

shouting at the top of one’s voice

memekik / menjerit sekuat hati

show cause

tunjuk / beri sebab

signatory

penandatanganan

signature

tandatangan

silver currency

mata wang perak

sine die

sine die

tanpa diberi tarikh / ditetapkan tarikh

single woman

wanita yang belum bernikah

sitting

sidang

slander

slander

fitnah secara lisan

slander of goods

slander barangan (merendahkan nilai / harga barangan)

small claims tribunal

tribunal tuntutan kecil

smuggle

seludup

smuggler

penyeludup

sole discretion

budi bicara tunggal

sole proprietor

pemilik tunggal

sole proprietorship

hak milikan tunggal

solemnize

mengupacarakan

solicitor

peguam cara

solicitor and client costs

kos peguam cara dan anak guaman / klien

solicitor-general

peguam cara negara

solve a case

menyelesaikan sesuatu kes

solvency

kesolvenan / kemampubayaran

solvent

solven / mampu bayar

special court

mahkamah istimewa

special damages

ganti rugi istimewa

special verdict

keputusan khas / istimewa

specific performance

perlaksanaan spesifik

spike / lace drinks / cigarettes / etc

membubuh dadah pada minuman / rokok / dll

stamp office

pejabat meterai

stand trial for

dibicarakan untuk

standing rule

peraturan lama / sedia ada

state

negara

state land

tanah negara

state of emergency

keadaan darurat

state of property

keadaan harta benda

statement

pernyataan

statement in answer to the charge

pernyataan sebagai jawapan terhadap pertuduhan

statement of affairs

penyata urusan

statement of defence

keterangan pembelaan

statement of fact

keterangan fakta

statement of offence

penyataan kesalahan

status quo

status quo

keadaan sedia ada

statute

statut

dokumen yang menetapkan peraturan undang-undang

statute barred

hadangan statut

statute law

undang-undang statut

undang-undang yang dikeluarkan oleh dewan perundangan

statute of frauds

statut kepalsuan

statute of limitations

statut keterbatasan

statutory

statutori / berkanun

statutory body

badan / lembaga berkanun

statutory declaration

akuan berkanun

statutory information

maklumat berkanun

statutory offence

kesalahan statutori / berkanun

statutory provision

peruntukan statutori / berkanun

statutory rape

rogol statutori

mengadakan hubungan jenis dengan budak perempuan di bawah umur

statutory rule

peraturan statutori / berkanun

statutory supervision

pengawasan statutori / berkanun

stay

penggantungan

stay of execution

penggantungan pelaksanaan

stay of proceedings

penggantungan prosiding

step(s)

langkah

stolen property

harta benda curian

stop and search power

kuasa untuk tahan dan periksa

street betting

pertaruhan biasa

street wise

faham tentang selok-belok hidup

strict confidence

kerahsiaan terkawal / seketatnya

stupefying drugs

dadah yang mengkhayalkan

sub judice

sub judice

menghadkan komen dan pendedahan berhubungan dengan prosiding kehakiman

subcontract

pecah kontrak

subdivide

pecah bahagi

subdivision

pecah bahagian / lot

subject to endorsement

bersyarat pada pengendorsan

sublease

pajakan kecil

sublessee

penerima pajak

sublet

penyewaan semula

submission

penghujahan

subordinate court

mahkamah rendah

subornation of perjury

rasuah sumpah bohong

subpoena

sepina

perintah kepada seseorang agar hadir di mahkamah pada hari perbicaraan untuk memberi keterangan. Saksi yang gagal mematuhi sepina dianggap sebagai menghina mahkamah.

subpoena ad testificandum

sepina ad testificandum

sepina yang memerlukan seseorang untuk memberi keterangan

subpoena duces tecum

sepina duces tecum

yang memerlukan mengeluarkan dokumen khas yang dikehendaki sebagai keterangan

subsequent date

tarikh seterusnya

subsidiary body

badan / lembaga subsidiari

substance

bahan

substantial

teguh

substantial argument

penghujahan teguh

substantiate

hujah untuk menguatkan

substituted petitioner

pempetisyen pengganti

substituted service

penyampaian ganti

subtenancy

penyewaan kecil / sewaan atas sewaan

subtenant

penyewa kecil

succession

pewarisan

succession of property

pewarisan harta benda

successor

pengganti

suggest questions

menyarankan soalan

suicide verdict

verdik / keputusan bunuh diri

suit

guaman

suatu tuntutan mahkamah. Isitilah ini lazimnya digunakan untuk sebarang prosiding mahkamah walaupun asalnya ia menunjukkan suatu guaman dalam ekuiti yang bertentangan dengan tindakan ke atas undang-undang.

summary conviction

sabitan / hukuman terus

sabitan dalam mahkamah majistret

summary dismissal

pemecatan terus

summary of punishment

ringkasan hukuman

summons

saman

perintah mahkamah (dalam kes jenayah / sivil) kepada seseorang supaya hadir di mahkamah pada waktu / tempat yang ditetapkan.

supplement

tambahan

supplementary provision

peruntukan tambahan

supplementary rule

peraturan tambahan

supreme court

mahkamah agung

surprise audit

mengaudit / memeriksa akaun (kira-kira)

mengejut

surrogate

surogat / timbalan / pengganti

survivorship

pengekalan / penakatan

suspect

suspek

orang yang disyaki

suspected of being guilty

disyaki bersalah

suspend

tangguh

suspend judgment

menangguhkan penghakiman

suspend sentence

menangguhkan hukuman

suspension of sentence

penggantungan hukuman

suspicion

syak

sustain

membenarkan / menerima

swindle

tipu

swindler

penipu

swipe credit card

menghayunkan kad kredit

syariah court

mahkamah syariah (yang mendengar kes undang-undang Islam)

system

sistem

system of recourse

sistem berbantuan

tacit understanding with (on)

pengertian tanpa kata-kata

tailgate

mengekori dengan dekat

tamper justice with mercy

menunjukkan rasa belas untuk menegakkan keadilan

tampered with / defaced

ubah pinda / mengubah pindakan

taxation cost

kos percukaian

tenancy

penyewaan

tenancy agreement

persetujuan / perjanjian penyewaan

tenant

penyewa

tenant at will

penyewa wenang

tenant for life

penyewa seumur hidup

tenant for years

penyewa bertahun-tahun

tenant from year to year

penyewa dari tahun ke tahun

tenants in common

penyewa sesama

tender

tender

membuat tawaran

tender of amends

tawaran pampasan / ganti rugi / bayaran penyelesaian

tenure

pemegangan

term

tempoh

term of payment

syarat bayaran

term of validity

syarat-syarat peruntukan

termination

pemberhentian

termination of employment

pemberhentian / penamatan pekerjaan

termination of tenancy

penamatan penyewaan

terms

terma

terms of agreement

terma / syarat persetujuan / perjanjian

terms of loan

terma pinjaman

terms of payment

terma pembayaran

terms of service

terma perkhidmatan

terms of settlement

terma penyelesaian

testamentary gift

perwasiatan pemberian / alang

testate

meninggalkan wasiat

testator

pewasiat

orang yang meninggal dunia dan meninggalkan wasiat yang sah

testatrix

pewasiat perempuan

testatum

bahagian pensaksian

testificandum

testificandum

yang menuntut saksi hadir dan memberi keterangan

testification

pembuktian

testify

membuktikan / mempersaksikan

testimony

testimoni / bukti / surat akuan / keterangan

testimony of witness

keterangan saksi

the deceased

si mati

the press

media cetak

time

masa

time draft

draf bermasa

time for adjudication

masa untuk penghukuman

time immemorial

sejak dahulu kala

time limit

had masa

time of payment

masa bayaran / pembayaran

title

hak milik

title deed

surat ikatan hak milik

to take into consideration (charges)

diambil kira untuk dipertimbangkan(pertuduhan)

tort

tort

istilah Perancis bermaksud memudaratkan.

Perlakuan salah / peninggalan yang membenarkan ganti rugi didapati dalam sesebuah mahkamah sivil oleh orang yang dipersalahkan, selain kesalahan perlanggaran kontrak.

tort feasor

tort feasor

seseorang yang didapati bersalah atas kesalahan tort

tortious

tortious

berbentuk tort

tortuous act

tindakan tort

kesalahan kerana cuai menjalankan kewajipan yang mana orang yang bersalah itu boleh didakwa di mahkamah

torture

penyiksaan / penganiayaan / penderaan

total incapacity

ketidaklayakan secara menyeluruh

total loss

kerugian / kehilangan menyeluruh / total

total performance

perlaksanaan total / menyeluruh

tout

peniaga pasar gelap / menjaja secara haram / mendesak supaya membeli

traffic

trafik / lalu lintas / berdagang secara haram

traffic accident

kemalangan trafik / jalan raya

traffic offence

kesalahan trafik

traffic rule

peraturan trafik / lalu lintas

trafficking

mengedar (dadah dan bahan-bahan diharamkan)

transfer of cause

perpindahan kausa / tindakan

traverse of indictment

penafian penuduhan / indikmen

treason

pengkhianatan

treatment

rawatan / layanan

trespass

ceroboh / ganggu

trespasser

penceroboh

trial

ujian / percubaan / perbicaraan

trial by jury

perbicaraan yang diadili oleh juri

trial court

mahkamah perbicaraan

trial jury

juri perbicaraan

trial within a trial

perbicaraan dalam perbicaraan (untuk menentukan sama ada seseorang saksi / dokumen itu boleh diterima oleh mahkamah.

tribunal

tribunal / pengadilan

trickster

penipu / pengecoh

true statement

pernyataan benar

trustee in bankruptcy

pemegang amanah kebankrapan / kemuflisan

trustee ship

perasmi

trustee(s)

pemegang amanah / wakil

truth

kebenaran / kenyataan

turpis causa

turpis causa

suatu balasan yang hina dan keji yang boleh menjadikan kontrak berkenaan tidak sah / terbatal dan ini dilarang oleh undang-undang

No comments: