Monday, February 7, 2011

ENGLISH-MALAY LEGAL TERMS GLOSSARY [Alphabet j-o]

English – Malay Glossary of Terms Commonly Used In The Court Proceedings

Alphabet j-ojoint

bersamajoint action

perbuatan bersamajoint estate

estet bersamajoint lessee

pemajak bersamajoint owners

pemilik bersamajoint tenancy

penyewaan bersamajoint tenant

penyewa bersamajointly

secara bersamajointly and severally bound

terikat secara bersamajudgment

penghakimanjudgment by default

penghakiman ingkarjudgment creditor

pemiutang penghakimanjudgment debtor

penghutang penghakimanjudgment order

perintah penghakimanjudicature

pengadilanjudicial liquidation

pembubaran yang berkenaan dengan kehakimanjudicial notice

notis kehakimanjudicial officer

pegawai kehakimanjudicial precedent

syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan keputusan mahkamah terdahulujudicial proceedings

prosiding penghakimanjudicial separation

pemisahan kehakimanjudicial settlement

penyelesaian kehakimanjudicial system

sistem kehakimanjudicial trustee

wakil kehakimanjudicial writ

writ kehakimanjump bail

lari daripada jaminanjurisdiction

bidang kuasajurisprudence

jurisprudens / ilmu hukumjust

adiljust and true account

akaun / kira-kira adil dan benarjust cause

kausa / tindakan adiljustice

keadilanjustification

justifikasi

tindakan yang diambil oleh pihak tertuduh untuk menyatakan mengapa sesuatu tindakan itu dilakukan yang dianggap olehnya sebagai suatu kebenaran dan bukan niat jahatjuvenile court

mahkamah juvenil / juvana yang mengendalikan pesalah yang berumur di bawah usia remaja tertertu yang melakukan jenayah.juvenile offender

pesalah juvenil / juvana

seseorang yang berumur di bawah usia remaja tertentu yang melakukan jenayah. Biasanya ia merujuk kepada kanak-kanak di bawah umur yang berkeupayaan melakukan jenayah. Kesalahan mereka boleh dibicarakan tetapi pesalah juvenil tidak boleh dibicarakan. Sebaliknya dikenakan hukuman tahanan di institusi / rumah kebajikan.key

utamakey witness

saksi utamakidnap

penculikankidnap / abduct

menculik / melarikan (seseorang)knowledge

pengetahuanlabour tribunal

tribunal buruh / tenaga kerjalaceration mark

tanda melecetland

tanahlanded

bertanahlanded property

rumah bertanah / hartanahlaw of contract

undang-undang kontraklaw of damages

undang-undang ganti rugilaw of equity

undang-undang ekuiti / keadilanlaw of evidence

undang-undang keteranganlaw of punishment

undang-undang hukumanlaw of restitutio in integrum

undang-undang restitutio in integrum

pengembalian kepada keadaan asallaw of restitution

undang-undang pengembalian harta kepada pemilik / orang yang berhaklawful arrest

tangkapan sahlawful authority

pihak berkuasa yang sahlawful excuse

alasan sahihlawful impediment

sesuatu yang menjadi rintangan dari segi undangundanglawful means

keupayaan / kemampuan / cara / ikhtiar yang dilakukan mengikut undang-undanglawful measures

tindakan yang sah / benar di sisi undang-undanglawful son

anak yang sah (lelaki)lay the blame on

tumpukan kesalahan kepadaleading question

soalan memimpin

soalan yang membayangkan jawapanlease term

tempoh / penggal pajakleased property

suatu kontrak bila mana tuan punya harta memberikan milikan eksklusif harta tersebut kepada orang lain untuk sesuatu jangka masa yang dipersetujuileasehold property

harta benda pegangan pajakleave

kebenaran / izinleave of absence

kebenaran / izin untuk tidak hadirleave to defend

kebenaran / izin untuk mempertahankanlegacy

legasi

suatu pemberian hadiah berbentuk harta peribadi / wang yang diberikan melalui wasiat(testamen). Ia berbeza dengan devis, yakni pemberian hartanah melalui wasiat.legal action

tindakan guamanlegal age

umur sah di sisi undang-undangLegal Aid Bureau

Biro Bantuan Guamanlegal capacity

keupayaan di sisi undang-undanglegal consequences

akibat menurut undang-undanglegal counselling

kaunseling menurut undang-undanglegal currency

mata wang yang sahlegal custody

penjagaan menurut undang-undanglegal draftsman

pendraf / penggubal undang-undanglegal estate

estet mengikut undang-undanglegal force

kuasa undang-undanglegal incapacity

ketidaklayakan menurut undang-undanglegal language

bahasa undang-undanglegal liability

liabiliti sahlegal matter

perkara / hal tergantung / belum selesailegal maxim

pepatah undang-undanglegal notice

notis undang-undanglegal officer

pegawai undang-undanglegal precedent

contoh guamanlegal proceedings

prosiding guamanlegal provision

peruntukan guamanlegal procedures

prosedur / tatacara guamanlegal redress

tebus rugi undang-undanglegal relation

pertalian undang-undanglegal representative

wakil di sisi undang-undang / sahlegal restraint

penyekatan sahlegal right

hak di sisi undang-undanglegal sanction

sanksi undang-undanglegal step

langkah perundanganlegal supplement

tambahan undang-undanglegal system

sistem undang-undanglegal tender

sah diperlakukan (mata wang)legal term

tempoh undang-undang / sahlegal time

waktu / masa / tempoh undang-undanglegal title

hak milik yang sahlegality

kesahihanlegality of arrest

kesahihan penangkapanlegation

perwakilan diplomatiklegislate

menggubal undang-undanglegislation

penggubalan undang-undanglegislative body

badan / lembaga perundanganlegislator

penggubal undang-undanglegislature

badan perundanganlegitimacy

pengesahanlegitimate

sahlegitimate child

anak sah taraf / yang sahlegitimate self-defence

mempertahankan diri yang sahleniency

keringananlessor

pemberi pajakletter of appointment

surat perlantikanletter of authorisation / indemnity

surat kuasa / indemnityletter of authorization

surat pemberikuasaan / kebenaranletter of procuration

surat pemerolehanletters of administration

surat kuasa pentadbiranletters of inheritance

surat / sijil perwarisanletters of patent

surat / dokumen yang dikeluarkan pemerintah kepada seseorang bagi membenarkannya memiliki patenliability

liabiliti / tanggung rugiliable

bertanggungjawab (di sisi undang-undang)liable for

bertanggungjawab untuklibel

libel

fitnah secara bertulislicence

lesenlicensee

pemegang lesenlien

lien

kekata Latin bermaksud “satu ikatan”

Contohnya seseorang itu berhak untuk mengambil / mengekalkan harta benda pihak yang lain jika pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya.life

kehidupanlife imprisonment

pemenjaraan seumur hiduplift landing

tempat lif berhentilimit of time

batasan masalimited company

syarikat terbataslimited means

keupayaan / kemampuan / cara yang terhadliquidated damages

ganti rugi pembubaranliquidation

pembubaranliquidation account

akaun / kira-kira pembubaranliquidation of debt

pembubaran hutangliquidator

orang yang menjelaskan / menyelesaikan hutanglitigant

litigan

orang yang terlibat dalam tuntutan guaman / dakwaanlitigation

litigasi / pendakwaanlitigious right

hak yang hanya boleh digunakan setelah dilitigasilocus standi

locus standi

hak yang membolehkan seseorang mengambil tindakan di mahkamahlodge

membuat / mengajukanlodge a complaint against

membuat / mengajukan aduan terhadaplodgement

pengaduanlodgement in court

pengaduan di mahkamahlodgement of document

memasukkan dokumenloss

kerugian / kehilanganloss of possession

kehilangan milikanmagistrate’s complaint

pengaduan (di hadapan) majistretmagistrate’s court

mahkamah majistretmaintenance

penyelenggaraan / nafkahmaintenance of justice

pengekalan / penyelenggaraan keadilanmaintenance order

perintah nafkahmajor offence

kesalahan utamamajority

majoriti / dewasamajority verdict

keputusan majoriti / kebanyakan / suara ramaimake out one’s case

kes seseorangmalefactor

penjenayah / penjahatmalfeasance

perlakuan yang tidak mengikut undang-undangmalfeasant

orang yang melakukan perbuatan salah dalam hal yang berkaitan dengan kewangan yang tidak mengikut undang-undangmalicious

berniat jahat / khianatmalicious intention

niat jahatmalicious mischief

perbuatan yang berniat jahat / khianatmalicious prosecution

pendakwaan niat jahat / khianat

memulakan prosiding undang-undang dengan niat jahat terhadap seseorangmalpractice

salah laku / amalan salahmaltreatment

penganiayaan / kekasaranmandamus

mandamus

kekata Latin bermaksud “kami memerintahkan”

Contohnhya writ mandamus adalah perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah ke atas seseorang pegawai / pertubuhan rasmi atau mahkamah lebih rendah untuk menjalankan sesuatu tugas tertentu.mandatory sentence

hukuman mandatorimanner of payment

cara bayaranmanslaughter

mengakibatkan kematian yang salah di sisi undang-undang tanpa niat jahat sama ada secara nyata atau tersirat / termaklum (implikasi)marital intercourse

persetubuhan kelaminmarital right

hak perkahwinanmaritime law

undang-undang maritimmarriage

perkahwinan / pernikahanmartial law

undang-undang tenteramartimonial home

rumah kelaminmaterial

matanmaterial alteration

penukaran matanmaterial evidence

bukti matanmatrimonial misconduct

salah laku dalam hal suami isterimatrimonial offence

kesalahan dalam hal-hal perkahwinanmatrimonial proceedings

prosiding hal ehwal suami / isteri seperti perceraian / pembatalan / pemisahan kehakimanmatrimonial property

harta benda suami-isterimatrimony

penyatuan lelaki dan perempuan dalam satu perkahwinanmatter of fact

perkara / hal yang sebenarmatter of life and death

perkara / hal yang mendesak dan berisiko tinggimatter of record

perkara / hal yang diterima sebagai rekod / catatanmatter(s)

perkara / halmaturity

kematangan / matangmaturity date

tarikh matangmaxim

pepatahmaximum sentence

hukuman maksimummay be used against you

boleh digunakan untuk menentang kamumay draw all reasonable inferences

mungkin boleh membuat tanggapan-tanggapan yang munasabah (termasuk orang-orang yang menentang anda)meaning

tujuan / maksudmeans

keupayaan / kemampuan / carameans of defence

keupayaan / kemampuan / cara pertahanan / perlindunganmeans of substance

sumber-sumber kebendaanmeans test

ujian kemampuan

“ujian” untuk menentukan sama ada seseorang itu layak mendapatkan bantuan guaman disebabkan oleh taraf kemampuannyameasures

tindakanmediation

perantaraanmediation-arbitration

perantaraan-timbang taramediator

perantaramedical examination

pemeriksaan perubatanmemorandum

memorandum (surat pengingatan)memorandum of appeal

memorandum rayuanmemorandum of appearance

memorandum kehadiranmemorandum of association

memorandum / perjanjian persatuanmemorandum of payment

memorandum pembayaranmemorandum of satisfaction

memorandum penyelesaianmens rea

mens rea

fikiran salah

keadaan / kedudukan fikiran defendan yang mesti dibuktikan oleh pendakwa pada waktu defendan melakukan jenayah dalam usaha mendapatkan sabitanmental patient

pesakit mental / jiwamention

sebutanmention in court

sebutan di mahkamahmercantile law

undang-undang merkantil / perniagaanmercy

keampunan / belas kasihanmerits of the case

merit-merit kesmigration date

tarikh pemindahanmilitary court

mahkamah tenteramilitary law

undang-undang tenteramind

fikiran / mindaminimum sentence

hukuman minimumminor

kecilminor injury

kecederaan kecilminor offence

kesalahan kecilminority

minoriti / belum dewasa

kedudukan seseorang budak / orang yang belum mencapai usia dewasamisadventure

nahasmisappropriation

pelesapan / penggelapan (wang)misbehaviour

perangai burukmiscarriage

salah laksanamiscarriage of justice

kegagalan mahkamah untuk menegakkan keadilanmiscellaneous offences (public order & nuisance) act

akta berbagai kesalahan (ketenteraman dan ganguan awam)mischief

khianatmischief by fire

perbuatan / tindakan khianat dengan membakarmisconceive

salah tanggapmisconception

penyalahtanggapan / salah konsepmisconduct

salah lakumisdemeanour

misdemeanur

sebelum 1967 ia dianggap sebagai kesalahan tidak serius (lawannya ialah feloni yang bermaksud kesalahan yang serius)misleading statement

pernyataan mengelirukanmisrepresentation

salah nyatamitigation

peringananmitigation of damages

pengurangan ganti rugimode of payment

kaedah bayaranmode of trial

mod / cara / ragam perbicaraanmoderate traffic flow

aliran lalu lintas yang sederhanamodus

modus

kaedahmodus operandi

modus operandi

kaedah bekerjamonetary detriment / detrimental

penglibatan yang akan hanya menjejaskan kedudukan kewanganmonogamous marriage

beristeri atau bersuami seorang sahajamonogamy

monogami

amalan berkahwin dengan seorang sahajamonopoly

monopolimortgage chattel

catel / barang-barang yang digadai-janjikanmortgaged property

harta benda gadai janjimovable property

harta benda boleh alihMulti-Door Court House (MDC)

Pusat Penyaluran Mahkamah (MDC)muniments of title

kelayakan yang sah / sahihmurder

membunuh / pembunuhanmurder in the first degree

pembunuhan pada peringkat pertamamurder in the second degree

pembunuhan pada peringkat keduamurderer

pembunuhmutatis mutandis

mutatis mutandis

perubahan yang perlumutual

bersamamutual agreement

persetujuan / perjanjian bersamamutual consent

kebenaran bersamamutual fund

dana bersamamutual investment

pelaburan / penanaman modal bersamanatural capacity

keupayaan semula jadinatural child

anak luar nikahnatural death

kematian biasanatural evidence

keterangan semula jadinatural father

bapa kandungnatural right

hak asasi / alaminegative averment

penegasan negatifneglect

kecuaian / kelengahan / kelalaianneglect of duty

pengabaian kewajipan / kecuaian / kelengahan / kelalaian dalam bertugasnegligent

kecuaian / kelalaian / kealpaannegligent driving

memandu dengan cuainegotiable

boleh niaga / dirundingnegotiable instruments

instrumen / surat cara boleh niaganegotiating a bend at a low angle

“kona” (corner) baringnext-of-kin

waris kadimnisi

nisi

kekata Latin bermaksud “sesuatu yang belum selesai / belum sempurna dijalankan”nolle prosequi

nolle prosequi

enggan mendakwa

suatu prosedur yang mana pihak pendakwa / plaintif boleh menghentikan sesuatu prosiding jenayah. Tidak seperti pembebasan, nolle prosequi tidak akan menghalang pendakwaan selanjutnyanominal

nominal

nilai / jumlah yang terkecilnominal damages

ganti rugi nominalnominal punishment

hukuman nominalnominal value of shares

nilai nominal sahamnomination

perlantikan / pencalonan / penamaannominee

penama / pencalonnon est factum

non est factum

suatu rayuan bahwa perjanjian (asalnya surat ikatan) yang disebut dalam suatu pliding bukanlah tindakan pihak defendan. Ia boleh digunakan sebagai pembelaan terhadap tindakan yang berdasarkan kesalahan dalam dokumen apabila pihak defendan telah tersilap terhadap sifat atau kesan transaksi yang diwujudkan dalam dokumen itu.non prosequitur

non prosequitur

keputusan undang-undang yang dibuat terhadap plaintif yang gagal untuk mendakwa.non sequitur

non sequitur

kesilapan dalam keputusan yang tidak berkaitan/ rujukan yang tidak tertakluk dalam sesuatu halnon tenure

bukan hak miliknon-convertible currency

mata wang yang tak boleh tukarnotary public

notari awam

seorang pengamal undang-undang (biasanya peguam cara) yang mengakusaksi / mengesahkan surat ikatan (deed) / dokumen lain.notice of appeal

notis rayuannotice of defence

notis pembelaannotice of question

notis soalannotice of termination

notis pemberhentian / menamatkannotice of trial

notis pembicaraannotice of withdrawal

notis pengunduran / penarikan dirinotice to surety

notis kepada penjaminnull

batalnull and void

batal dan tak sahnullification

pembatalannullity

pembatalannullity of contract

pembatalan kontraknullity of marriage

pembatalan atau ketaksahan sesuatu perkahwinan / pernikahanoath of allegiance

sumpah setiaobiter dictum

obiter dictum

keterangan sepintas laluobnoxious matter

perkara / hal menjijikkanobscene

lucahobscene language

bahasa lucahobstruct

menghalangoccupancy

pendudukan / penghunianoccupant

penghuni / pendudukoccupier’s liability

liabiliti penghunioffence

kesalahanoffence against public order

kesalahan terhadap perintah awamoffence against the law

kesalahan terhadap undang-undangoffend

melanggar/ menyakiti / menyinggungoffender

pesalahoffensive

  1. kesat
  2. merbahaya


offensive language

bahasa menghina / kesatoffensive weapon

senjata merbahaya / haramofficial assignee

pegawai pemegang hartaofficial audit

mengaudit / memeriksa akaun (kira-kira) rasmiofficial capacity

keupayaan rasmiofficial communication

perhubungan rasmiofficial receiver

pegawai penerima / pemegang amanah rayaofficial trustee

pemegang amanah / wakil rasmion the understanding that

dengan pengertian bahawaon trial

dibicarakanonerous property

harta benda yang membebankanonus

bebanonus of proof

beban pembuktian / tanggungjawab membuktikanopen a closed receptacle

membuka sebuah bekas yang tertutupopen bidding

pembidaan terbukaopen court

mahkamah terbukaopen question

soalan terbukaopen verdict

keputusan terbukaopen-ended question

soalan yang masih boleh terjawaboral agreement

persetujuan / perjanjian lisanoral discussion

perbincangan / diskusi lisanoral examination

pertanyaan lisanorder

perintah

  1. arahan / perintah mahkamah yang memberi erti yang sama dengan penghakiman.
  2. dokumen dengan cap mohor mahkamah yang merekodkan penghakimannya dalam sesuatu kes.


order for attachment

perintah membayar secara potongan gajiorder of acquittal

perintah dibebaskan daripada pertuduhanorder of certiorari

perintah certiorari

kekata Latin bermaksud “akan diberitahu tentang / dipastikan berkenaan”order of committal

perintah komital (memasukkan ke penjara / hospital mental)order of discharge

perintah digugurkan daripada sesuatu pertuduhan / pelepasanorder of exemption

perintah pengecualianorder of mandamus

perintah mandamus

  1. kekata Latin bermaksud perintah mahkamah yang mengarahkan seseorang untuk menjalankan sesuatu tindakan tertentu
  2. perintah dari mahkamah tinggi yang mengarahkan mahkamah bawahan untuk mendengar sesuatu pertikaian.


order of payment

perintah bayaranorder of procedure

perintah tatacara / proseduroriginating summons

saman pemulaoutraging modesty

mencabul kehormatanowner

pemilik / pemunya / tuan punyaownership

pemilikan / milikan

No comments: