Monday, February 7, 2011

ENGLISH-MALAY LEGAL TERMS GLOSSARY [Alphabet a-b]

English – Malay Glossary of Terms Commonly Used In The Court Proceedings

Alphabet a-b

No

Legal Terms

Glossary

a joint property

harta milik bersama

ab initio

ab initio

dari permulaan

ab intestate

ab intestato

daripada seseorang yang meninggal tanpa membuat wasiat

abandoned woman

wanita yang ditinggalkan

abandonment

peninggalan

abandum

apa sahaja yang telah dirampas

abatement

pemberhentian

abatement and exemption from penalty

pengurangan dan pengecualian daripada penalti/hukuman

abatement cause of

tindakan pemberhentian

abatement discipline

disiplin pemberhentian

abatement of legacy

pemberhentian legasi

abatement probate

surat warisan yang telah disahkan

abatement rescinded

pemberhentian

abduction

membawa lari

abductor

orang yang membawa lari

abet

bersubahat

abetment

persubahatan

abetor

orang yang bersubahat

abeyance

pemberhentian atau penggantungan buat suatu jangka waktu

abide by

patuh

abnormal

ganjil

abnormality of mind

keganjilan fikiran/ingatan di luar kebiasaan/tidak normal

abode

kediaman

abolition

penghapusan

abortion

pengguguran

above par

lebih daripada nilai asal

above reproach

tidak boleh dicela

abrasion

luka pada kulit

abridgment

memendekkan

abrogation

pembatalan

abrogation of rights

pembatalan hak

abscond

melarikan diri

absconding debtor

pemiutang yang melarikan diri

absence

tidak hadir/ketidakhadiran/“ponteng”

absence without leave

tidak hadir/ketidakhadiran/“ponteng” tanpa izin

absentee

orang yang tidak hadir / yang “ponteng”

absolute

mutlak

absolute acceptance

penerimaan mutlak

absolute decree

dekri mutlak

absolute discretion

budi bicara mutlak

absolute estate

estet mutlak

absolute liability

liabiliti mutlak

absolute majority

majoriti mutlak

absolute title

hak milik mutlak

absolve

bebas

abstain

menahan diri

abstain from voting

menahan diri daripada mengundi

abstention

penahan diri

abstinence of drug

menahan diri daripada mengambil dadah

abstract

ringkasan

abstract of title

ringkasan hak milik

abuse

penyalahgunaan

abuse of distress

penyalahan distres

abuse of process

penyalahan/penyalahgunaan proses

abusive language

bahasa kesat

acceptance

penerimaan

acceptance of service

penerimaan servis/perkhidmatan

accepting bank

bank penerima

acceptor

penerima

access

akses

accessory

peserta

accident

kemalangan

accidental homicide

homisid/pembunuhan(sesama manusia) tidak sengaja

accommodation

kediaman

accomplice

rakan sejenayah/“tangkis”

accord and satisfaction

persetujuan dan penyelesaian

according to

menurut

accost

menegur sapa

account

akaun/kira-kira

accountable

bertanggungjawab

accountable receipt

penerimaan/resit yang bertanggungjawab

accountant

akauntan

accountant general

akauntan negara

accretion

pertambahan

accusation

tuduhan

accuse

menuduh

accused

tertuduh

acknowledgement

memaklumkan penerimaan

acknowledgement admission by a debtor

pengakuan memaklumkan penerimaan oleh pemiutang

acknowledgement of debt

memaklum penerimaan hutang

acquiescence a person by their words or conduct allows another to infringe their rights

bersetuju tanpa membantah seseorang yang melalui perkataan atau tingkah laku mereka membenarkan orang lain mencabul hak mereka

acquired right

hak perolehan

acquisition

pengambilan semula

acquisition of land

pengambilan semula tanah

acquittal

pembebasan

acquitted

dibebaskan

acquitted of a charge

dibebaskan daripada tuduhan

act

tindakan

act of god

tindakan daripada tuhan

act of indecency

perbuatan tidak senonoh/lucah

act of indemnity

akta perlindungan/pampasan/tanggung rugi

act of law

akta undang-undang

act of state

tindakan negara

act recklessly

tindakan membabi buta

action

tindakan

action of mandamus

tindakan mandamus

prerogatif dari mahkamah tinggi yang mengarahkan tribunal bawahan/pegawai awam/perbadanan untuk menjalankan tugas awam seperti mendengar sesuatu pertikaian yang khusus

active capital

modal aktif

activity

kegiatan

actual capital

modal sebenar

actus reus

actus reus

perbuatan salah yang merupakan perbuatan fizikal sesuatu jenayah

ad hoc

ad hoc

bagi tujuan yang berkenaan

ad idem

ad idem

suatu persamaan (mengenai persetujuan)

ad litem

ad litem

kekata Latin bermaksud “untuk guaman berkenaan”. Contohnya seseorang yang mempunyai hak/dilantik untuk menjaga/mengendalikan seseorang atau harta seseorang yang lain.

ad litem for suit

ad litem untuk tuntutan

ad valorem

ad valorem

kekata Latin bermaksud “berdasarkan nilai pasaran”. Contohnya cukai ad valorem adalah cukai ke atas sesuatu barangan menurut nilai pasaran barangan tersebut.

ad valorem duty

duti/kewajipan ad valorem

duti / kewajipan yang bergantung pada harga cukai harta

addendum

penambahan kepada sesuatu dokumen yang lengkap

adduce

disebut/ditukil sebagai bukti

adjourn

tangguh

adjourn sine die

tangguh tanpa tarikh

adjournment of hearing

tundaan perbicaraan

adjudication

penghukuman

adjudication of bankruptcy

penghukuman kebankrapan/kemuflisan

administration

pentadbiran

administration bond

bon pentadbiran

administration of an estate

pentadbiran harta pusaka

administration of justice

pentadbiran keadilan

administration of property

pentadbiran harta benda

administrator

pentadbir

administratrix

pentadbir wanita

admissibility

penerimaan

admissibility of confession

kebolehterimaan pengakuan

admissibility of evidence

bukti/kebolehterimaan keterangan

admissible document

dokumen/surat yang boleh diterima

admission of fact

pengakuan fakta

admonition

teguran/peringatan

adolescence

keremajaan

adopt

mengambil anak angkat

adopted child

anak angkat

adopted son

anak angkat (lelaki)

adoption

pengangkatan (anak)

adoption order

perintah pengangkatan/pengambilan anak angkat

adoption petition

petisyen pengangkatan (anak)

adoptive

diangkat/angkat

adoptive father

bapa angkat

adoptive mother

ibu angkat

adoptive parents

ibu bapa angkat / sah yang diwujudkan melalui perintah pengangkatan

adulteration

menjadi tidak tulen dan merendahkan mutunya

adulterer

lelaki curang

adulteress

perempuan curang

adultery

kecurangan

adverse

bertentangan

adverse possession

pemilikan bertentangan

adverse verdict

keputusan bertentangan

adverse witness

saksi bertentangan

advisory body

badan / lembaga penasihat

advocate

peguam bela

affairs

urusan

affidavit

afidavit

kenyataan sumpah bertulis digunakan untuk menyokong/menguatkan sesuatu permohonan.

Kadangkala ia digunakan sebagai keterangan dalam prosiding mahkamah.

affidavit document

dokumen/surat afidavit

affidavit of means

afidavit kemampuan/surat sumpah yang menerangkan keupayaan/kemampuan/cara seseorang

affidavit of service

afidavit servis/penyampaian/penyerahan

affiliated company

syarikat gabungan

affirmation

pengesahan

affray

gaduh

aforethought

sesuatu yang telah difikirkan terlebih dahulu

age

umur

age of majority

umur dewasa

agent

ejen

aggravation

hal/perbuatan yang menjadi lebih teruk

aggravation of penalty

memberatkan penalti/hukuman

agreed bundle of pleading

ikatan pliding yang dipersetujui

alibi

alibi

kekata Latin bermaksud “di tempat lain”. Ia digunakan oleh tertuduh yang mengatakan semasa sesuatu jenayah itu berlaku, dia tidak terlibat sebab berada di tempat lain. Ini harus dibuktikan semasa perbicaraan di mahkamah.

alteration

penukaran

alternative averment

penegasan alternatif

amended pleading

ikatan pliding yang dipinda

amended writ

pembaharuan surat dakwa/writ

amendment

pindaan

amends

pampasan/ganti rugi/bayaran penyelesaian

amentia

amentia

kerencatan mental yang keterlaluan hingga hilang upaya di sisi undang-undang

amicus curiae

amicus curiae

sahabat mahkamah

amnesty

pengampunan

amortization

penulasan

ancillary

sampingan

annex

lampiran

annexed thereto

dilampirkan ke atasnya

annual

tahunan

annual account

akaun/kira-kira tahunan

annual audit

mengaudit/memeriksa akaun (kira-kira) tahunan

annual general meeting

mesyuarat agung tahunan

annual return

pulangan tahunan

annual value

nilai tahunan

annuity

wang tunjangan tahunan/anuiti

annulment

pembatalan

annulment of marriage

pembatalan perkahwinan/pernikahan yang diisytiharkan oleh mahkamah sebagai tidak sah di sisi undang-undang.

ante

sebelumnya

antecedent

latar belakang sebelumnya

anti-corruption

antirasuah

appeal

rayuan

appeal against conviction

rayuan ke atas sabit kesalahan

appeal against sentence

rayuan ke atas hukuman yang dijatuhkan

appeal allowed

rayuan dibenarkan

appeal disallowed

rayuan tidak dibenarkan

appeal tribunal

tribunal rayuan

appearance

kehadiran

appellant

perayu

appellate jurisdiction

bidang kuasa berkenaan dengan rayuan

applicability of bankruptcy

penerapan kebankrapan/kemuflisan

applicant

pemohon

application

permohonan

application of law

permohonan undang-undang

appointed guardian

penjaga/pengawal yang dilantik

appointment

perlantikan

apportionment

peruntukan

apportionment of profit

peruntukan keuntungan/laba

apportionment of shares

peruntukan saham/syer

apprehension

kebimbangan

apprehension of injury

kebimbingan kecederaan

apprehension of violence

kebimbingan/pengertian keganasan

appropriation

pengumpukan

approval

kelulusan

approved school

sekolah yang diluluskan

arbitrary

timbang tara

arbitrary judgement

penghakiman perantaraan

arbitration

penimbangtaraan

arbitration agreement

persetujuan/perjanjian timbang tara

arbitration tribunal

arbitrasi / pengadilan/timbang tara

arbitrator

penimbang tara

arms & explosives act

akta senjata & bahan letupan

arms offences act

akta kesalahan senjata

arraign

dihadapkan tuduhan

arrest

tangkapan

arrest procedures

prosedur pemberkasan

arrestable offence

kesalahan boleh tangkap

articles (of association)

perkara/fasal/artikel (persatuan)

ask

tanya

assailant

penyerang

assassination

pembunuhan

assault

serang

assault and battery

serang dan sentuh

assembly

perhimpunan/perkumpulan

assent

setuju

assertion

penuntutan/penegasan

assessment

taksiran

assessment of damages

taksiran pampasan/ganti rugi

assessor

pentaksir

assets

aset

assets and liabilities

liabiliti/tanggungan/aset dan kewajipan

assign

serah

assignee

pemegang serah hak

assignment

tugas yang diserahkan

associated company

syarikat perkongsian

association

persatuan

asylum

suaka

at one’s own risk

atas risiko sendiri

melakukan sesuatu dan sanggup menerima kemungkinannya dan tidak akan menuntut kerugian jika berlaku kecelakaan

at par

pada nilai asal

at the expense of

ambil kesempatan

at variance

bertentangan

attaché

atace

orang yang menjadi pegawai kepada duta besar

attachment

penahanan

attachment of debt

penahanan hutang

attachment of earnings

pembayaran menerusi potongan gaji

attachment order for

perintah penahanan

attempt

percubaan

attempted contravention

percubaan penentangan

attestation

akusaksi

attesting witness

saksi yang memperakui/bersumpah/membuktikan

attorney

peguam bela/wakil

auction

lelong

auction by government

lelong yang diadakan oleh pemerintah

audi alteram partem

audi alteram partem

kekata Latin tentang hukum keadilan asasi(natural justice) yang melarang sesuatu keputusan kehakiman dibuat yang memberi kesan terhadap hak individu dengan tidak memberi semua pihak yang bertelingkah itu hak perbicaraan.

audience

pertemuan

audit

mengaudit/memeriksa akaun (kira-kira)

audit of expenditure

mengaudit/memeriksa akaun (kira-kira) perbelanjaan

auditing

pengauditan/pemeriksaan akaun (kira-kira)

auditor

juruaudit

authentication

pengesahan

authentication of documents

pengesahan dokumen

authority

pihak berkuasa

authorization

pemberikuasaan/kebenaran

authorized

diberi kuasa

authorized agent

ejen bertauliah/diberi kuasa/dibenarkan

authorized by law

diberi kuasa undang-undang

authorized capital

modal kerja/dibenarkan

Automated Traffic Offence Management System (ATOMS)

Sistem Pengurusan Kesalahan Lalu Lintas Berautomasi (ATOMS)

autopsy

autopsi (pemeriksaan mayat)/bedah siasat

autrefois acquit

autrefois acquit

kenyataan tertuduh bahawa dia telah dibebaskan daripada tuduhan yang sama.

autrefois acquit attaint

kenyataan autrefois acquit tertuduh bahawa dia pernah diaibkan dengan tuduhan yang sama

autrefois acquit convict

kenyataan autrefois acquit tertuduh bahawa dia telah dihukum atas tuduhan yang sama

availability

kesedia-adaan

aver

mengaku/menegaskan

averment

penegasan

avoidance

pengelakan

avoidance of tax

pengelakan cukai

award

award (penganugerahan)

axle

aksel/gandar/tempat roda berputar

bail

jaminan

bail bond

bon jaminan

bailable offence

kesalahan boleh jaminan

bailiff

bailif

pegawai mahkamah daerah yang bertugas mengawasi proses mahkamah dan penguatkuasaan perintah mahkamah terutama sekali waran bagi perampasan/penyitaan/barangan penghutang

bailor

penjamin

balance

baki/bahagian/imbangan

balance sheet

kunci kira-kira

balance unclaimed

baki/ bahagian/imbangan tidak dituntut

ban

haram

bandit

penjahat/penyamun/perompak

banishment

buang negeri

bank

bank

bank acceptance

penerimaan bank

bank account

akaun/kira-kira bank

bank annuities

anuiti/bayaran tahunan bank

bank book

buku bank

bank clearing

bank penjelasan

bank credit

kredit bank

bank deposit

deposit/cengkeram bank

bank discount

diskaun/potongan bank

bank draft

bank draf

bank money

cara penukaran cek dan draf

bank note

nota bank

bank rate

kadar bank

bank run

serbuan bank

bank transaction

transaksi/urus niaga bank

bankbill

bil bank/tukaran yang membawa pengesahan

banker

pegawai bank

banker’s bill

bil tukaran bank ke atas bank asing

banking

perbankan/urusan perbankan

bankrupt

bankrap/muflis

bankruptcy

kebankrapan/kemuflisan

bankruptcy notice

notis kebankrapan/kemuflisan

bankruptcy petition

petisyen/permohonan muflis

bar

meja peguam/badan (majlis) peguam

battery

serang sentuh

be at large

berleluasa

be chargeable with libel

  1. boleh dituduh membuat fitnah (bertulis)
  2. boleh dikenakan tuduhan membuat fitnah(bertulis)

bear witness

saksi memberi bukti

bearer

pembawa/pemegang

bearing in mind

dengan mengambil kira

beating red traffic light

tidak berhenti ketika lampu merah menyala

behaviour

tingkah laku

beneficiary

penerima yang berhak

benefit

faedah

benefit of the doubt

faedah kesangsian

bequest

pemberian

bet/betting

bertaruh

betray

khianat

betrayal

pengkhianatan

betrayer

pengkhianat

betroth

ikatan untuk berkahwin

betterment

peningkatan/pembaikan

betterment of assets

peningkatan/pembaikan aset

betting

pertaruhan

beyond parental control

tidak terkawal oleh ibu bapa

beyond reasonable doubt

melebihi keraguan yang munasabah

beyond suspicion

di luar pengesyakan

bias

kecenderungan/kepincangan

bid

bida

bidder

pembida

bidding

pembidaan

bigamous marriage

perkahwinan bigami

berkenaan dengan hal beristeri atau bersuami dua

bigamy

bigami/kesalahan beristeri/bersuami lebih daripada satu

bilateral agreement

persetujuan/perjanjian dwipihak

bill

bil

  1. sebarang surat cara bertulis, misalnya bil pertukaran/indikmen/muatan.
  2. hutang bertulis, misalnya, bil kos

bill of indictment

bil pertuduhan

bill of lading

bil muatan

binding and non binding evaluation

penilaian terikat dan tidak mengikat

binding force

kuasa yang mengikat

binding precedent

perintah mahkamah tinggi yang wajib diikuti oleh mahkamah rendah

blackmail

peras ugut

blame

menyalahkan

blank

kosong

blank cheque

cek kosong

blood

darah

blood relation

pertalian darah

blood sample

sampel/contoh darah

blue

biru

blue chip

cip biru

blue-collar crime

jenayah kolar biru

board of directors

badan/lembaga pengarah

bodily harm

pencederaan fizikal/tubuh

bodily punishment

hukuman sebat

body

badan/lembaga

body of deed

badan/lembaga surat ikatan

body of persons

badan/lembaga kumpulan (orang)

bona fide

bona fide

bertindak secara ikhlas (tanpa penipuan)

bona fide claim tuntutan bona fide / ikhlas

bond

bon

  1. surat ikatan yang mengikat seseorang(penanggung obligasi) kepada seseorang yang lain (penerima obligasi) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
  2. dokumen pemerintah / pihak berkuasa tempatan / perbadanan awam untuk membayar semula hutang jangka panjang dengan faedah.

bone of contention

sesuatu yang menjadi bahan pertengkaran

bookie

bookie

penerima pertaruhan

breach

pelanggaran

breach of agreement

pelanggaran perjanjian/persetujuan

breach of contract

pelanggaran kontrak

breach of discipline

pelanggaran disiplin/tatatertib

breach of duty

pelanggaran tugas

breach of law

pelanggaran undang-undang

breach of peace

pelanggaran keamanan

breach of probation order

pelanggaran perintah probesyen

breach of promise

kemungkiran/pelanggaran/mungkir janji

breach of syariah court order

pelanggaran perintah mahkamah syariah

breach of trust

pecah amanah

break

pecah

break into

pecah masuk

breakdown of marriage

perpecahan atau keruntuhan suatu perkahwinan/pernikahan

bribe

rasuah

bribery

pemberian rasuah

brutal

kejam

brutal allegation of

tuduhan yang kejam

brutality

kekejaman

buggery

semburit/liwat

building

bangunan

bullion

bullion (emas atau perak)

bullion broker

broker bullion

burden

beban

burden of proof

beban untuk membuktikan

burglar

pencuri

burglary

kesalahan menceroboh masuk bangunan/kapal/kereta dengan niat untuk

  1. mencuri
  2. mencederakan dengan parah
  3. menyebabkan kerosakan jenayah
  4. memperkosa

business

perniagaan

business registration certificate

sijil pendaftaran perniagaan

by-blow

pukulan yang tidak disengajakan / tanpa niat

bystander

orang di sekeliling

No comments: