Monday, February 7, 2011

ENGLISH-MALAY LEGAL TERMS GLOSSARY [Alphabet u-z]

English – Malay Glossary of Terms Commonly Used In The Court Proceedings

Alphabet u-z

uberrimae fidei

uberrimae fidei

semua kontrak insurans adalah tertakluk kepada kepercayaan yang sepenuhnya yang mana pemohon insurans ini berkewajiban untuk mendedahkan apa-apa perincian yang dianggap penting kepada pihak penanggung insurans sama ada ia diminta ataupun tidak.

ulterior

terselindung

ulterior motives

tujuan / maksud / motif terselindung

ultimatum

kata dua

ultra vires

ultra vires

melebihi / menjangkau (kuasa yang ada)

unaccomplished offence

kesalahan yang tidak terlaksanakan / tercapai

unanimous

sebulat suara / sepakat

unauthorized

tak sah / tanpa kebenaran / keizinan

uncertainty

ketidakpastian

unconditional leave

kebenaran / izin tanpa bersyarat

uncontrollable impulse

dorongan / bisikan hati yang tidak terkawal

uncorroborated confession

pengakuan yang tidak disokong

undeclared

tidak diisytiharkan

undefended

tidak dibela

undefined

tidak dijelaskan / didefinisikan

undeniable

tidak dapat dinafikan

under protection of minorities

perlindungan untuk golongan minoriti / kecil / belum dewasa

under the influence of alcohol

di bawah pengaruh alkohol / arak

undercover officer

pengawai rahsia / berselindung / yang menyamar diri

undermine

melemahkan dasarnya

understanding

pengertian

undertaking

akujanji

underwrite

menanggung / menaja jamin

underwriter

penanggung / penaja jamin

undesirable publications act

akta penerbitan yang tidak diingini

undischarged

tidak dipunggah

undischarged bankrupt

bankrap / muflis yang belum lepas

undisputed

terbukti / tidak dipertikai / disangkal

undivided

tidak terpisah / terbahagi

undivided responsibility

tanggungjawab yang tidak terbahagi

undivided share

bahagian yang tidak terbahagi

undue

tidak patut / layak / kena / wajar

unencumbered

tidak dibebani

unenforceable

tidak terlaksana / dilaksanakan

unequivocal

nyata / tanpa ragu / tegas / tak diragukan

unexecuted

tidak dilaksanakan

unfair

tidak adil

unfit

tidak layak / sesuai

unforeseen

tidak terduga / disangka / diramalkan

unfortified

tidak diperkukuh / diperkuat

unfounded

tidak berasas / benar

unfounded allegation

tuduhan tidak berasas

unidentified

tidak dikenal pasti

unilateral

unilateral / sepihak

unilateral contract

kontrak / akad / perjajnjian rasmi sepihak

unilateral obligation

obligasi / kewajipan / tanggungjawab sepihak

unilateral repudiation (of a treaty)

pengingkaran / penyangkalan / penolakan

perjanjian sepihak

unjust

kejam/ tidak adil / wajar / patut

unlawful

menyalahi undang-undang

unlawful act

tindakan salah di sisi undang-undang

unlawful assembly

perhimpunan / perkumpulan haram / tidak sah

unlawful detention

tahanan / penahanan tidak sah menurut undangundang

unlawful homicide

homisid / pembunuhan (sesama manusia) menyalahi undang-undang

unlawful possession

pemilikan yang salah di sisi undang-undang

unlawful practice

amalan menyalahi undang-undang

unless

melainkan jika

unless the contrary is proved

melainkan jika terbukti sesuatu yang sebaliknya

unlicensed

tanpa lesen

unliquidated

tidak terbubar

unliquidated damages

ganti rugi / kerosakan / kerugian / tak boleh dibubar

unnatural sex against the order of nature

seks di luar tabii

unprecedented

belum pernah terjadi / berlaku

unprejudiced

tidak berprasangka

unpremeditated

tidak sengaja / dirancang

unprofessional

tidak profesional / selayaknya

unsecured debt

hutang tak bercagar

unsettled

tidak terlunas / terlangsai / terbayar

unsettled debts

hutang yang tidak terlunas

unsound

tidak waras

unsoundness of mind

gila / tidak siuman / tidak waras

unspoken

tidak diucap / diluah / dikatakan

unspoken agreement

persetujuan / perjanjian yang tidak diucapkan

unwarranted

tidak beralasan / berasas

unwarranted accusation

tuduhan tidak berasas

unwarranted arrest

penangkapan tidak berasas

unwarranted charge

penuduhan tidak berasas

unwarranted interference

campur tangan yang tidak diperlukan/dikehendaki

unwritten

tidak bertulis / berdasarkan adat

unwritten convention

persetujuan / kebiasaan adat tidak bertulis

unwritten law

undang-undang yang tidak bertulis

upright

jujur / lurus / adil

up-to-date

kemaskini / moden / terbaru dan terakhir

urgent notice

notis segera

vacancy

kekosongan

vacancy of succession

kekosongan waris / pengganti

vacant

kosong

vacant building

bangunan kosong

vacant land

tanah kosong

vacant possession

pemilikan setelah (tempat) dikosongkan / tidak ada pemilikan

valid marriage

perkahwinan / pernikahan yang sah

validity

kesahan / kesahihan

validity of contract

kesahan kontrak

vandalism act

akta merosak harta benda awam

veer to the left / right

melencong / mengubah arah ke kiri / kanan

vehicle declared as a non-user

kenderaan yang diisytiharkan lupus

verbal

lisan

verbal contract

kontrak secara lisan

verbal error

kesalahan lisan

verbatim

kata demi kata

verdict

verdik / keputusan / pendapat

verification

pengesahan

vested

kepentingan

vexations proceedings

prosiding / tindakan undang-undang yang menyulitkan / merunsingkan

vexatious

mengusutkan / gangguan / menyulitkan

vicarious liability

liabiliti yang mengganti

vice versa

begitu juga sebaliknya

victim

mangsa

victim impact statement

pernyataan kesan terhadap mangsa

vide

lihat

vindictive damages

ganti rugi berdendam

violate

melanggar / mencemari

violence

kekejaman / keganasan / kekerasan

violent conduct

perangai ganas

violent crime

jenayah ganas

violent possession

pemilikan ganas

virgo intacta

virgo intacta

masih dara

void

tidak sah / pembatalan

void act

tindakan batal

void marriage

perkahwinan / pernikahan yang tak sah / terbatal

voidable

boleh dibatalkan

voidable contract

kontrak yang boleh dibatalkan

voidable marriage

perkahwinan / pernikahan yang boleh batal / diketepikan

voire dire

voire dire

  1. pemeriksaan awal oleh hakim ke atas saksi / juri untuk menentukan sama ada beliau layak untuk tampil sebagai saksi / juri.
  2. siasatan tanpa juri yang dijalankan oleh hakim ke atas kebolehterimaan sesuatu perkara sebagai keterangan (misalnya, pengakuan salah). Siasatan ini kadang-kadang disebut perbicaraan dalam perbicaraan. Saksi yang dipanggil memberi keterangan dikehendaki bersumpah untuk bercakap benar.

volenti non fit injuria

volenti non fit injuria

frasa Latin bermaksud “kecederaan tidak boleh dilakukan ke atas seseorang yang rela”

voluntary

voluntari / sukarela

voluntary confession

pengakuan secara sukarela

voluntary indictment

penuduhan / indikmen secara sukarela

voluntary liquidation

pembubaran sukarela

voluntary statement

pernyataan secara sukarela

vote of censure

undi celaan

vulnerable witness support programme

program sokongan saksi mudah digugat

wardship proceedings

prosiding penjagaan anak mahkamah

warrant

waran / bukti / jamin

warrant of arrest

waran tangkap

warrant of seizure

waran penyitaan

warranty of legality

waranti kesahihan

weapon

senjata

weapon of offence

kesalahan yang melibatkan senjata

weaving in and out of traffic

mencelah ke kiri dan ke kanan kenderaan ketika memandu

weekend detention

penahanan hujung minggu

weight

timbang / pengaruh

weight of evidence

penimbangan bukti

whilst there was not in force

ketika tidak dilindungi oleh (insurans)

white-collar crime

jenayah kolar putih

wilful act

tindakan sengaja / yang disengajakan

wilful default

ingkar sengaja

wilful misconduct

salah laku sengaja

wilful murder

pembunuhan yang disengajakan

wilful refusal to consummate marriage

dengan sengaja enggan bersatu selepas berkahwin

wilfully obstruct

sengaja menghalang

winding up of company

penutupan syarikat

winding up petition

petisyen / permohonan menggulung syarikat

winding-up

gulung tikar / penggulungan / penutupan / pemansuhan (syarikat)

winding-up of business

tutup perniagaan

winding-up of company

tutup syarikat

win-win situation

keadaan sama sama menang

withdrawal

pengunduran / penarikan diri

withdrawal symptom

kesan “gian” akibat ketagihan

within the meaning

dalam tujuan / maksud

without

tanpa

without cause

tanpa sebab

without demur

tanpa ganti rugi

without discrimination

tanpa diskriminasi

without due care and attention

tanpa kecermatan dan perhatian sewajarnya

without leave of

tanpa kebenaran / izin

without prejudice to

tanpa prasangka terhadap

without reservation

tanpa reservasi / simpanan

witness

saksi / pemerhati

witness stand

kotak saksi

workmen’s compensation

ganti rugi untuk pekerja

wounding

melukakan / mencederakan

wounding with intent

melukakan dengan berniat

writ

writ / surat dakwa

writ of arrest

writ penangkapan

writ of detinue

writ / saman detinu

writ of enquiry

writ pertanyaan / penyelidikan

writ of execution

writ pelaksanaan / pembunuhan

writ of fieri facias

writ fieri facias

writ pemilikan

writ of habeas corpus

writ habeas corpus

writ keistimewaan / keutamaan

writ of possession

writ pemilikan / milikan

writ of privilege

writ keistimewaan

writ of prohibition

writ pelarangan / pencegahan

writ of restitutio in integrum

writ restitutio in integrum

pengembalian kepada keadaan asal

writ of restitution

writ restitusi / pengembalian / pemulangan / pembayaran kembali

writ pengembalian harta kepada pemilik / orang yang berhak

writ of right

writ kuasa / hak

writ of seizure and sale

writ penyitaan dan penjualan

writ of sequestration

writ sekuestrasi / perampasan

writ of subpoena

writ sepina

writ of summons

writ saman

writ of service

writ perkhidmatan

written contract

kontrak secara bertulis

written proof

bukti bertulis

written sentence

hukuman bertulis

written statement

pernyataan bertulis

written testimony

keterangan bertulis

written verdict

keputusan bertulis

wrong

kesalahan

wrongful

yang salah

wrongful arrest

tangkapan salah / tidak sah di sisi undang-undang

wrongful dismissal

pemecatan salah

wrongful heir

pewaris salah

youthful

yang remaja

youthful offender

pesalah remaja

No comments: